NYHETSARKIVET
12 okt 2017 12:16
Operatörerna oeniga om nya datalagringsförslaget
Det råder en viss oenighet kring hur bra Sigurd Heumans nya datalagringsförslag är. Det kan Telekomnyheterna konstatera efter att ha pratat med de stora operatörerna.

– Vi kan konstatera att flera av våra synpunkter har tagits i beaktande. Inte minst är vi nöjda med att utredarens förslag innehåller en utökad förhandskontroll, vilket vi länge har efterfrågat. Det är en viktig skyddsmekanism för den personliga integriteten, säger Stefan Backman, chefsjurist för Tele2, som samtidigt påpekar att han är bekymrad för lagringens omfattning.

– I det särskilda yttrandet finns uppgifter om att utredaren tagit lätt på frågan om abonnentuppgifter, det vill säga vem som har en viss IP-adress vid en given tidpunkt. Tele2 har tidigare framfört att de uppgifterna är känsliga ur integritetssynpunkt och bör omfattas av förhandskontroll, säger Stefan Backman.

Branschorganisationen IT&Telekomföretagen är tvärtemot Tele2, mycket kritisk mot förslaget.

– Tvärtemot vad utredarna låter påskina innebär förslaget en fortsatt generell lagring, som i centrala delar till och med är mer omfattande än den som redan underkänts av EU-domstolen. För våra medlemmar innebär förslaget en betydande risk att återigen hamna i en rättslig osäkerhet där företag åläggs nya skyldigheter som driver kostnader och blockerar utvecklingsresurser under lång tid framöver, samtidigt som den nya lagringsskyldigheten, givet hur det gick förra gången, bryter mot EU-rätten och därför måste rivas upp. Detta kommer kosta pengar och hämma branschens investeringar i digitaliseringen av Sverige, men också innebära att de brottsbekämpande myndigheterna inte får den förutsägbara tillgång till data som de behöver för en effektiv brottsbekämpning, säger Kajsa Frisell, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen och fortsätter.

– Utredarna har, såvitt vi kan se, också ignorerat direktivet om att ”utredaren ska överväga olika alternativ till förändringar och belysa för- och nackdelar med dessa alternativ.” När EU-domstolen underkände den tidigare lagen pekade de ut vad de menar är en proportionerlig lösning, nämligen det som benämns som riktad lagring och att denna tillgodoser de brottsbekämpande myndigheternas rimliga behov, utan att bryta mot de mänskliga rättigheter som varje EU-medborgare är tillförsäkrade. Detta alternativ har utredaren valt att inte alls redovisa, säger Frisell.

På Telenor är man mest oroligt för att utredaren inte har tittat tillräckligt på alternativa möjligheter.

– Den huvudsakliga risken vi ser med förslaget är att man inte gjort en tillräcklig utredning av alternativa möjligheter, vilket riskerar att leda till en långdragen process innan vi får en ny lagstiftning på plats och i värsta fall att en ny lagstiftning så småningom blir underkänd på samma grunder som den förra datalagringsregleringen. Det är oerhört viktigt att en ny datalagringsreglering är hållbar och balanserar de olika intressen som står på spel, säger Anna Byström, chefsjurist på Telenor Sverige, till Telekomnyheterna.

Com Hem anser att frågan om abonnentuppgifter måste utredas ytterligare och förtydligas.

– Vi välkomnar utredningen, som vi tycker är viktig och har ett gott syfte. Den innehåller många bra slutsatser, men vi noterar dock att man trots vissa justeringar fortfarande föreslår en generell lagring där operatörerna på ett omfattande sätt tvingas lagra allt om alla, oavsett om de är misstänkta för något brott eller inte. Vi håller med såväl PTS som Datainspektionen om att frågan om abonnentuppgifter inte har utretts tillräckligt och att vem som har en viss IP-adress vid en viss tidpunkt bör utredas ytterligare och förtydligas. EU-domstolen är tydlig med att man med en IP-adress kan få tag på detaljerad information om en persons privatliv och eftersom det inte krävs någon förhandsprövning av åklagare för myndigheternas inhämtning av sådana uppgifter tycker vi att det är viktigt att man inte går för fort fram,
säger Ellinor Bjennbacke, tillförordnad public affairs-ansvarig på Com Hem, till Telekomnyheterna.

Mobiloperatören 3 säger till Telekomnyheterna att man välkomnar förslaget då det tar hänsyn till den personliga integriteten.

– Vi välkomnar i stort utredningens förslag eftersom det både säkerställer möjligheterna till effektiv brottsbekämpning och tar hänsyn till den personliga integriteten. Vår utgångspunkt är att Sveriges olika aktörer så långt som möjligt måste stödja de brottsbekämpande myndigheternas förutsättningar att bedriva en effektiv brottsbekämpning vid grova brott inom ramen för EU-rätten. 3 kommer att analysera utredningens olika delar, bland annat det om kontrollmekanismerna och huruvida de är tillräckliga i förslaget, säger Kamran Alemdar, informationschef på 3, till Telekomnyheterna.

Bahnhofs vd Jon Karlung är dock inte glad över förslaget som han anser är en favorit i repris.

– Det är samma förslag som man lägger fram igen, fast med ny paketering. I sin debattartikel i går gjorde man stor sak av att man nu inte längre kommer att behöva lagra mejl. Det har vi inte behövt tidigare heller. Dessutom innebär förslaget att vi operatörer kommer att behöva lägga systemutvecklarkraft på att utveckla sätt att övervaka våra kunder istället för att lägga kraft på att skapa snabbare och bättre tjänster, säger Jon Karlung, till Telekomnyheterna.

På Telia vill man än så länge inte fördjupa sig i utredningens förslag utan planerar nu att läsa, analysera och diskutera förslaget framgent.

– Det är viktigt att hitta en långsiktigt och balanserad lösning som både tillgodoser behovet av brottsbekämpning och behovet av integritet. Vi kommer nu läsa och analysera förslaget och ser fram emot en bra diskussion där vi kan bidra till att ta fram en sådan lösning, säger Irene Krohn, presschef för Telia Sverige, till Telekomnyheterna.
TIPSA EN VÄN
Mats Sjödin
chefredaktör Telekomnyheterna
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561