NYHETSARKIVET
10 maj 2019 11:29
PTS inleder pilotprojekt på Gotland för att säkra mobilnäten
Post- och telestyrelsen inleder ett pilotprojekt på Gotland för att säkra att mobilnät fungerar även vid längre strömavbrott. Pilotprojektet kommer att pågå under några år vad gäller genomförande och utvärdering.

"PTS har gjort bedömningen att det inte är rimligt att ålägga operatörerna att förse varje basstation med reservkraft för längre tid. Med dagens teknik skulle det i praktiken handla om dieselaggregat som löpande måste tankas, testas och underhållas. Kostnaderna skulle bli orimligt höga. Myndigheten anser att det inte är ett rimligt krav på driftsäkerhet att operatörerna, och indirekt deras abonnenter, ska bekosta nät och tjänster som fungerar helt oberoende av ordinarie elförsörjning", skriver Ove Landberg, chef för enheten för robusthet på PTS.

Utöver detta projekt arbetar PTS med andra robusthetsåtgärder i samarbete med marknadens aktörer. Dessa insatser berör kraftförsörjning, reserv-el, redundans och kvalitet.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561