NYHETSARKIVET
28 feb 2020 12:26
Affärsverken får grönt ljus för ROT-avdrag vid fiberinstallation
Stadsnätet Affärsverken i Karlskrona har fått rätt till ROT-avdrag i samband med fiberinstallation, i Högsta förvaltningsdomstolen. Det framgår av en dom från den 19 december.

Det var Skatteverket som försökte sätta käppar i hjulet mot ROT-avdragen för anläggningsarbetet på tomten hos de som beställt fiber från det kommunala stadsnätsbolaget. Skatteverket ansåg att Affärsverkens totala anläggningskostnad per fastighet var betydligt högre än den ersättning som kunden betalade och ersättningen var därmed inte marknadsmässig. Genom att inte betinga sig full kostnadsersättning hade bolaget subventionerat det arbete som utförts för kundernas räkning och denna subvention innebar att arbetet inte utgjorde hushållsarbete.

"Det har från Skatteverkets sida inte ifrågasatts att anslutningsavgiften i och för sig är marknadsmässig om man bara ser till det arbete som avgiften avser. Skatte-verket menar dock att bolaget, genom att inte ta betalt för arbetet utanför tomt-gränsen, de facto har subventionerat det anläggningsarbete som utförts för kundernas räkning och att denna subvention innebär att kommunen, som ensam ägare till bolaget, har lämnat ett sådant ekonomiskt stöd som gör att arbetet inte räknas som hushållsarbete. Bolaget har valt att dela upp anläggningsarbetet i en del som avser arbete på respektive kunds tomt och en del som avser arbete utanför tomten. Den omständigheten att bolaget inte har tagit betalt för sistnämnda arbete innebär enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening inte att bolaget därigenom har lämnat ett ekonomiskt stöd för det arbete som bolaget har tagit betalt av kunden för (jfr prop. 2008/09:178 s. 39). De aktuella arbetena utgör därmed skattereduktionsgrundande hushållsarbete och bolaget har således rätt till utbetalning från Skatteverket om övriga förutsättningar för skattereduktion är uppfyllda vilket det ankommer på Skatteverket att ta ställning till. Målet bör därför återförvisas till Skatteverket för ny handläggning", skriver rätten i sin dom.

Vill du läsa hela domen så skicka ett mejl till info@telekomnyheterna.se (endast för prenumeranter).
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561