NYHETSARKIVET
10 mar 2020 11:54
IP-Only vann tvist om avdrag för transaktionsutgifter
IP-Only har vunnit ett mål mot Skatteverket, gällande avdrag för transaktionsutgifter i samband med att EQT förvärvade bolaget 2013. Det framgår av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen, från förra veckan.

Bakgrunden till domen är att EQT räknat med skattemässiga underskott från tidigare år i IP-Only och IP-Only Networks som en del i sin utgift för förvärvet. Det handlade om transaktionsutgifter i form av utgifter för konsulter, avtal och värderingar om drygt 20 miljoner kr, i samband med förvärvet av IP-Only.

"Högsta förvaltningsdomstolen anser därför att köparens transaktionsutgifter i samband med förvärv av andelar i ett underskottsföretag ska få beaktas som en del av utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet.
Eftersom underinstanserna har ansett att transaktionsutgifter över huvud taget inte ska få räknas med har de inte haft anledning att bedöma om köparens utgifter i det nu aktuella fallet är av sådant slag och har sådan anknytning till förvärvet att de ska få beaktas vid beräkningen av beloppsspärren. För att så ska vara fallet bör krävas att utgifterna har en så nära koppling till förvärvet att de vid redovisningen ska räknas in i anskaffningsvärdet för andelarna (jfr 4 kap. 3 § årsredovisningslagen). Högsta förvaltningsdomstolen bör inte som första instans ta ställning till i vilken utsträckning de i målen aktuella utgifterna ska få beaktas. Målen ska därför visas åter till Skatteverket för prövning av den frågan", skriver domstolen i sin dom.

Vill du läsa hela domen så skicka ett mejl till info@telekomnyheterna.se (endast för prenumeranter).
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561