NYHETSARKIVET
10 mar 2020 11:54
Operatörerna sågar PTS förslag till förhandsprövning för 5G
Tre av de fyra stora mobilnätsoperatörerna Tele2, Telenor och Tre är alla kritiska till Post- och telestyrelsens förslag om förhandsprövning i det samråd om 5G-auktionsregler som tidigare i år skickades ut på remiss. Det framgår av operatörernas remissvar som nu har lämnats in.

"Samrådets förslag lämnar således ett mycket stort utrymme för Säkerhetspolisen och Försvarsmakten att på skönsmässiga grunder förvägra en sökande möjlighet att delta i 3,5 och 2,3 GHz-auktionen eller ställa långtgående säkerhetsskyddskrav på den sökande. Tele2 drar mot bakgrund av den nyss nämnda slutsatsen att Samrådets förslag i denna del är uppenbart rättsosäkert", skriver till exempel Tele2 i sitt mycket kritiska yttrande.

Mobiloperatören Tre påpekar även att kraven är så oprecist formulerade att de är svåra att förstå och tillämpa. Så här skriver man i sitt yttrande:

"Myndigheterna har inte hänvisat till några författningar som de avser att tillämpa vid förhandsprövningen. I Allmän inbjudan anges bara att Säkerhetsmyndigheterna kommer att beakta ett underlag vilket anger hur leverantörer av vitala elektroniska kommunikationsnät kan utforma sina nät för att beakta det skydd som är nödvändigt för Sveriges säkerhet. Underlaget har tagits fram av Säkerhetspolisen i samband med myndighetens remissvar över nu aktuella lagändringar i LEK. Flera av de styrande principerna i underlaget är tämligen oprecist formulerade, vilket gör dem språklig och innehållsmässigt svåra att förstå och att tillämpa."

Även Telenor påpekar att principerna måste förtydligas och skriver så här:

"För att skapa förutsägbarhet måste SÄPOs styrande principer1 förtydligas. Ord som t ex Förhindra, Fungera, Vitala och Erforderliga kan tolkas brett och måste därför förtydligas med konkretiseringar och exempel. Ordet Förhindra kan t ex tolkas som att det är tillräckligt med proaktiva åtgärder för att förhindra något men kan också tolkas som att det krävs mer kraftfulla åtgärder för att något aldrig ska kunna inträffa. Skillnaden i kostnader för att uppfylla dessa olika tolkningar kan vara extremt stor."

Den enda operatör som tycker att säkerhetsförslagen är bra är Telia, som skriver att

"Avvägningen i bilaga F mellan en initial bild av säkerhetssituationen hos den sökande och fokus på en kontinuerlig uppföljning med tillståndshavare är bra."

Detta trots att bolagets vd och koncernchef Christian Luiga tidigare har uttalat sig kritiskt om säkerhetskraven kring 5G-licensieringen.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561