NYHETSARKIVET
25 mar 2020 12:06
Lokaliseringsprincipen: KKV öppnar för dispens i enskilda fall
Konkurrensverket, KKV, är långt ifrån positiv till ett undantag från lokaliseringsprincipen, för kommunala stadsnätsbolag. Det framgår av det remissyttrande som man lämnat till PTS.

"Den bransch som Konkurrensverket mottagit flest klagomål över med anledning av KOS-reglerna är it och telekom. I många fall är det förfaranden i samband med kommuners fiberverksamhet som ifrågasatts", skriver Konkurrensverket och fortsätter.

"Konkurrensverkets erfarenhet är att det finns risk för att stadsnät expanderar sin verksamhet till områden och tjänster där det finns förutsättningar för marknaden att bedriva verksamhet. Sådan expansion kan leda till undanträngning av privata företag och monopolisering. Generellt sett ökar risken för konfliktytor om offentliga aktörer ges möjlighet att expandera sin verksamhet på områden där det finns förutsättningar för privata företag att verka."

Trots sin skeptiska hållning till ett undantag från lokaliseringsprincipen öppnar Konkurrensverket för att kunna ge dispens i enskilda fall.

"Beroende på hur ett undantag från lokaliseringsprincipen utformas, och om andra regelverk justeras för att minska risken för snedvriden eller hämmad konkurrens, kan effekterna av det undantag PTS ska analysera se olika ut. Ju mer omfattande och generellt ett undantag är, desto större är risken för oönskade effekter för konkurrensen på marknaden. Konkurrensverket utesluter inte att en möjlighet till dispens i enskilda fall kan vara motiverad i sådana situationer där marknadskrafterna inte löser utbyggnaden på ett ändamålsenligt sätt. En sådan ordning behöver dock utredas närmare. Konkurrensverket förordar att det sker innan ställningstagande görs till eventuellt ändrad reglering."

Vill du läsa hela Konkurrensverkets yttrande så skicka ett mejl till info@telekomnyheterna.se (endast för prenumeranter).
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561