NYHETSARKIVET
25 mar 2020 12:06
PTS-remiss får allvarlig kritik av Konkurrensverket
Konkurrensverket sågar, i ett remissyttrande, Post- och telestyrelsens remiss om ett undantag från lokaliseringsprincipen. Detta då man anser att PTS förslag inte stämmer överens med det uppdrag myndigheten har fått.

"Konkurrensverket saknar underlag för att göra en grundlig analys av effekterna av ett eventuellt undantag från lokaliseringsprincipen. Detta beror bland annat på att undantaget, så som det formulerats i uppdraget, inte stämmer överens med det undantag som PTS föreslagit i den rapport som ska ligga till grund för den föreliggande analysen", skriver Konkurrensverket i sitt remissyttrande och fortsätter på senare plats i yttrandet:

"Det är svårt att överblicka effekterna av det tänkta framtida undantaget från lokaliseringsprincipen då det, som framgått ovan, enligt Konkurrensverkets mening är oklart vilka verksamheter som avses omfattas och vilken geografisk utbredning som är aktuell."

Det är ovanligt att myndigheter skriver varandra på näsan på det tydliga sätt som Konkurrensverket har gjort i detta fall. Och myndigheten avslutar sitt remissyttrande med en uppmaning om att utreda frågan vidare innan PTS kommer med ett förslag på en eventuellt ändrad reglering.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561