NYHETSARKIVET
9 nov 2020 12:24
N4M krävde att auktionen skulle pausas redan den 16 oktober
Redan den 16 oktober, det vill säga fyra dagar innan beslutet att utesluta Huawei och ZTE meddelades av Post- och telestyrelsen, begärde Tele2 och Telenors gemensamma nätbolag Net4Mobility att PST skulle pausa tilldelningen av 3,5 och 2,3 GHz-banden. Det framgår av ett brev från Net4Mobility, till Post- och telestyrelsens generaldirektör Dan Sjöblom, som skickades i torsdags, och som Telekomnyheterna har tagit del av.

"I ett brev till PTS:s generaldirektör lyfte N4M och dess ägare fram den bristfälliga process som föregått det preliminära besked om tillkommande villkor för de nya tillstånden i 3,5 och 2,3 GHz-bandet som PTS lämnade till N4M den 14 oktober 2020. N4M och dess ägare uppmärksammade också det behov av förnyade värderingar av 3,5 och 2,3 GHz-banden som ett beslut om tillkommande tillståndsvillkor i enlighet med Säkerhetspolisens och Försvarsmaktens förslag skulle ge upphov till", skriver Net4Mobility, som nu upprepar kravet på att auktionen ska pausas.

"Härvidlag påminner N4M och dess ägare om att PTS tidigare har beslutat att skjuta upp auktionsprocesser till följd av överklaganden. Beslut om att senarelägga spektrumauktioner har också fattats kort inpå kommande spektrumauktioner, vilket var fallet vid bland annat tilldelningen av 700 MHz-bandet.
Mot bakgrund av det ovanstående begär N4M på nytt att PTS omedelbart skjuter upp auktionsprocessen för 3,5 och 2,3 GHz-bandet till dess att beslut i överklagande-processen har vunnit laga kraft.
Detta skulle också ge PTS tid att genomföra en rättssäker och rimlig konsekvensanalys och proportionalitetsbedömning av de tillståndsvillkor som föreslagits av Säkerhetspolisen och Försvarsmakten", skriver Net4Mobility avslutningsvis i sitt brev till generaldirektören.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561