NYHETSARKIVET
17 dec 2020 12:56
Hässleholm förbjuds att stoppa konkurrenter som vill gräva
Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Hässleholms kommun från att "kategoriskt och utan individuell prövning vägra upplåta kommunal mark till privata företag som vill lägga ned fiberkabel för internet i kommunen", det skriver domstolen i ett pressmeddelande i dag, med anledning av att man för andra gången avgjort det aktuella målet mellan Konkurrensverket och Hässleholms kommun.

"Domstolen har bedömt att kommunens förfarande har både snedvridit och hämmat konkurrensen på marknaden för etablering och försäljning av fiberanslutning till slutkund i Hässleholms kommun", skriver domstolen.

Hässleholms kommun motiverade bland annat sitt förfarande med att det är angeläget att alla kommuninvånare får god tillgång till fiber på lika villkor och att kommunens egen fiberetablering annars skulle försvåras. Domstolen har inte ifrågasatt att det kan vara ett beaktansvärt allmänt intresse att en kommun säkerställer god tillgång till fiber för dess invånare, men ansett att kommunen åtminstone skulle kunna ha tillämpat mindre ingripande åtgärder än att kategoriskt vägra att ingå markavtal med privata företag.

Patent- och marknadsdomstolen har bedömt att det även i övrigt finns förutsättningar att förbjuda kommunens förfarande och att kommunen ska betala ett vite om 25 miljoner kr om den bryter mot förbudet.

Rättens ordförande, rådmannen Daniel Severinsson, säger i en kommentar:

"För att privata företag ska kunna etablera och sälja fiberanslutningar i Hässleholms kommun behöver de tillgång till kommunal mark genom markavtal. När kommunen beslutade att inte ingå några nya markavtal med privata företag stängdes dessa företag helt ute från marknaden."

Konkurrensen har därför, enligt Patent- och marknadsdomstolen, både snedvridits och hämmats. Kommunens agerande har inte varit försvarbart och Patent- och marknadsdomstolen har förbjudit Hässleholms kommun att fortsätta tillämpa förfarandet.

Dagens dom från Patent- och marknadsdomstolen kan överklagas till Patent- och marknadsöverdomstolen.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561