NYHETSARKIVET
13 jan 2021 12:03
Förlängt för utredning om industriell revolution
Regeringen beslutade i förra veckan att ändra och förlänga tiden för uppdraget att "identifiera policyutmaningar och påskynda policyutveckling kopplad till den fjärde industriella revolutionens teknologier" (dir. 2018:85). Uppdraget, som skulle ha slutredovisats vid utgången av 2021, får nu ytterligare ett år på sig.

"Enligt de tidigare beslutade direktiven ska kommitténs arbete i huvudsak ta sin utgångspunkt i prioriteringar och resultat från regeringens fem strategiska samverkansprogram och den fjärde industriella revolutionens teknologier. Direktiven anger vidare att kommittén inledningsvis ska fokusera på tillämpningsområdena precisionsmedicin, uppkopplad industri samt uppkopplade och automatiserade fordon, farkoster och system.
Regeringens strategiska samverkansprogram har ändrats såväl till antal som till inriktning efter det att kommittén tillsattes. De nu aktuella samverkans­programmen är kompetensförsörjning och livslångt lärande, näringslivets klimatomställning, hälsa och life science samt näringslivets digitala strukturomvandling. Kommitténs arbete ska framöver ta sin utgångspunkt i prioriteringar och resultat från regeringens nuvarande samverkansprogram och därför i huvudsak arbeta med tillämpningsområdena digital strukturomvandling, klimatomställning och hälsa. Kommittén ska vidare verka för att samhället på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt tar tillvara de möjligheter som ges med ny teknik och innovation samt bidra till genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling", skriver regeringen.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561