NYHETSARKIVET
12 jul 2021 16:20
Huawei överklagar 5G-förbudet till kammarrätten
Efter förvaltningsrättens dom som slog fast förbudet för Huawei att leverera utrustning till de svenska 5G-näten, meddelar nu Huawei att man överklagar domen till kammarrätten. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande i dag.

"Sedan förvaltningsrätten meddelade dom har vi övervägt hur vi på bästa sätt kan fortsätta att tillvarata Huaweis rättigheter på den svenska marknaden. Vi har nu landat i slutsatsen att ett överklagade är rätt väg framåt och att en högre instans bör pröva dessa principiellt viktiga frågor. Under tiden den juridiska processen fortgår fortsätter vi arbetet tillsammans med våra kunder och partners för att bygga det digitala Sverige", säger Kenneth Fredriksen, Executive Vice President, Central East Europe and Nordic Region vid Huawei.

Enligt Huawei har bolaget inte fått gehör för sina resonemang och inte heller har förvaltningsrätten gjort en korrekt analys i sin dom.

"Det är mycket betydelsefullt att förvaltningsrätten har erkänt att PTS beslut innebär inskränkningar i samtliga de av Huawei påtalade EU-rättsliga grundläggande friheterna: fri rörlighet för varor respektive arbetstagare, etableringsfriheten, näringsfrihet och rätten till egendom. Dessvärre har domstolen hamnat fel i den slutliga analysen avseende huruvida dessa kan rättfärdigas och har misstolkat viktiga avgöranden från EU-domstolen vad avser de beviskrav som ska åläggas PTS. Dessutom har rätten konstaterat att PTS har brutit mot förvaltningslagen genom att inte kommunicera med Huawei men har inte ansett att detta leder till några konsekvenser eftersom rätten har gjort en felaktig bedömning även i den frågan", säger Henrik Bengtsson på Advokatfirman Delphi.

Huawei har endast lämnat in ett blankt överklagande och har begärt anstånd för att komplettera överklagandet med fullständig argumentation senast den 30 september 2021. Kammarrätten i Stockholm kommer därefter att pröva frågan om prövningstillstånd.


TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561