NYHETSARKIVET
15 mar 2022 12:05
Konkurrensverket ger grönt ljus för lokaliseringsprincipen
Konkurrensverket har inga invändningar mot förslaget till undantag från lokaliseringsprincipen när det gäller utbyggnad av kommunala bredbandsnät. Det framgår av myndighetens remissyttrande till den nya lag som föreslagits.

"Konkurrensverket ser även positivt på bestämmelsen att den berörda verksamheten ska överlämnas till en juridisk person och därmed särskiljas från övrig kommunal förvaltningsverksamhet. Enligt Konkurrensverket bidrar det till ökad transparens och minskar risken för korssubventioneringar, som kan verka snedvridande eller hämmande för konkurrensen", skriver Konkurrensverket och fortsätter:

"Promemorian tar hänsyn till Konkurrensverkets tidigare skrivelse i frågan, där Konkurrensverket påpekade en risk för att kommuner bedriver verksamhet inom bredbandsområdet som ligger utanför den kommunala kompetensen, och varnade för att denna oklarhet skulle kunna öka om ett undantag avseende lokaliseringsprincipen införs. För det fall ett undantag införs, betonade Konkurrensverket vikten av att avgränsa och reglera undantaget på ett ändamålsenligt sätt."

Konkurrensverket är en av de viktigaste remissinstanserna i frågan och att de nu ger grönt ljus för lagändringen är ett viktigt steg för att den ska genomföras i den föreslagna formen.

Här finns hela yttrandet att läsa som pdf: https://www.konkurrensverket.se/globalassets/dokument/om-oss/remissvar-och-yttranden/21-0756.pdf
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561