NYHETSARKIVET
15 jun 2023 11:37
Riksdagen nobbade 5G-motioner
Vid sin votering i går sade Riksdagen nej till ett 90-tal motioner om digitalisering och post. Bland dem flera motioner som berör den svenska 5G-utbyggnaden, fiberutbyggnaden och ytterligare frekvenser till blåljusnätet Rakel.

Här är några av de motioner som röstades ned:

• I kommittémotion 2022/23:2140 yrkande 51 anför Gunilla Svantorp m.fl. (S) att utbyggnaden av 5G och utvecklingen av 6G måste vara en mycket högt prioriterad fråga om Sverige ska behålla sin plats som en ledande nation inom it och digitalisering.

• I kommittémotion 2022/23:1013 yrkande 12 föreslår Jimmy Ståhl m.fl. (SD) att regeringen utreder det kommande 5G-nätets behov och möjligheter till god täckning i hela landet. Motionärerna noterar att utbyggnaden troligtvis kommer att ske gradvis och i prioriterade områden för att säkerställa både funktion och säkerhet och understryker vikten av att säkerställa att glesbygden inte hamnar på efterkälken.

• I kommittémotion 2022/23:833 av Ulrika Heie m.fl. (C) yrkande 4 föreslås att framtidens 5G-nät ska byggas ut på landsbygden parallellt med storstads¬regionerna. I yrkande 5 pekar motionärerna på vikten av likvärdiga förutsättningar för digital hälsa i hela Sverige. Därför föreslår motionärerna att PTS ska kräva att operatörer som får frekvenstillstånd för att bygga ut 5G-näten ska bygga både i städer och på landsbygden.

• I kommittémotion 2022/23:905 yrkande 50 föreslår Anders W Jonsson m.fl. (C) att e-hälsotjänster ska kunna användas i hela landet, varför det bör införas krav på mål för 5G-täckning för att få verka som mobil bredbandsleverantör. Motionärerna vill att det ska införas krav på operatörerna att bygga ut nätverket till att nå minst 90 procent av landets yta och 99 procent av befolkningen för att operatörerna ska få licens för att driva bredbandsnätverk och mobila bredbandsnätverk. Därutöver ska det införas krav på att tillståndet ska vara kopplat till tydliga etappmål för utbyggnaden för att få behålla sin licens.

• I kommittémotion 2022/23:1013 yrkande 14 efterfrågar Jimmy Ståhl m.fl. ökad samordning vid dragningen av fiber så att utbyggnaden av bredband påskyndas och underlättas. För att underlätta framtida utbyggnad av kabeländringar föreslår motionärerna att kulvertar och kabelrännor utmed väg- och järnvägsnätet utnyttjas om kapacitetsutrymme finns.

• I kommittémotion 2022/23:833 yrkande 6 föreslår Ulrica Heie m.fl. (C) att regeringen i sina regleringsbrev ställer krav på relevanta myndigheter att underlätta för aktörer inom bredbandsutbyggnad att bygga ut den digitala strukturen. Motionärerna menar att regeringen skulle kunna främja utbyggnadstakten genom instruktioner, dialog och regleringsbrev till de myndigheter som är viktiga för bredbandsutbyggnaden, bl.a. Jordbruksverket, Lantmäteriet, Svenska kraftnät och Trafikverket. I yrkande 7 pekar motionärerna på att ansökan om kanalisation bör underlättas. Motionärerna anser det vara ytterst angeläget att Trafikverket tydliggör vad som krävs för att en ansökan om att förlägga kanalisation ska kunna hanteras och därutöver korta ned handläggningstiderna. I yrkande 10 anser motionärerna att möjligheter till samhällsmaster i Sverige för att skapa bättre uppkoppling i glesbygd bör utredas. Enligt motionärerna skulle uppförandet av en samhällsmast (helt eller delvis offentligt finansierad) vara en möjlig lösning i områden där kommersiella förutsättningar saknas för att uppföra en sändningsplats. Därför föreslår motionärerna att PTS ges i uppdrag att uppdatera sin tidigare rapport om samhällsmaster i syfte att följa upp den utveckling som skett sedan 2015 inklusive den pågående utbyggnaden i 700 MHz-bandet. I yrkande 16 föreslår motionärerna att Trafikverket får i uppdrag att tillgängliggöra sin digitala infrastruktur så att tåg- och mobiloperatörer kan bygga ut master och stärka kapaciteten. I yrkande 17 föreslår motionärerna att Trafikverket får i uppdrag att se till att när man tillsammans med operatörerna förtätar masterna ska detta ske med höga master, vilket skulle ge bättre yttäckning och bättre möjligheter för nätägare att samlokalisera utrustning.

• I kommittémotion 2022/23:1643 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) yrkande 27 kräver motionärerna tillgänglighet oavsett fiberägare. Motionärerna har noterat att fiberägare i dag hindrar andra än sig själva från att hyra fiber. Enligt motionärerna måste investeringar som görs i infrastruktur som fiber och master vara tillgängliga för alla parter oavsett vem som äger fibern.

• I kommittémotion 2022/23:833 yrkande 3 föreslår Ulrika Heie m.fl. (C) att blåljusmyndigheternas funktion och tillgång till bandbredd tillgodoses i samband med Rakelsystemet. Motionärerna menar att det borde vara av högsta prioritet att tillgodose såväl civilsamhällets som blåljusmyndigheternas behov av nytt frekvensutrymme så snart som möjligt.

• I kommittémotion 2022/23:848 yrkande 26 vill Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) att PTS får i uppdrag att genomföra en utredning om sårbarheterna i fibernät och noder för att få en nationell lägesbild.
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108