NYHETSARKIVET
27 jun 2023 11:53
PTS lägger ner WhatsApp-granskning efter uteblivet möte
Post- och telestyrelsen lägger ner sin granskning av WhatsApps avbrott tidigare i år. Detta, av allt att döma, efter att myndigheten själva inte återkommit om en mötestid med bolaget.

Det anmärkningsvärda med beslutet är att PTS anser att WhatsApp gjort fel och inte rapporterat den inträffade incidenten i enlighet med gällande regelverk.

"Uppgiftslämnandet var inte komplett utifrån de regler som gäller för rapportering av säkerhetsincidenter och skedde inte inom den föreskrivna tiden för rapportering av säkerhetsincidenter. Regelöverträdelsen består i att såväl den inledande rapporten som den kompletterande rapporten enligt vad som beskrivits ovan saknade en rad uppgifter som enligt 17 kap. 3–4 §§ ska finnas med i rapporterna", enligt beslutet.

Enligt alla gällande regelverk ska WhatsApp normalt tilldelas en sanktion för regelöverträdelsen. Vissa undantag finns och PTS kan avstå från sanktioner om överträdelsen är ringa eller om det kan vara oskäligt med hänsyn till omständigheterna.

Dessa omständigheter beskriver PTS på följande sätt i sitt beslut:

"PTS har på eget initiativ under den tid då WhatsApp skulle inkomma med rapporter om säkerhetsincidenten inlett en dialog med bolaget och efterfrågat vissa specifika uppgifter från WhatsApp samt i ett senare skede även föreslagit ett möte med bolaget för att bland annat förklara det svenska regelverket. PTS bedömer att den dialog som myndigheten har haft med WhatsApp och som har medfört att ett antal uppgifter har lämnats till myndigheten i tid, i kombination med att myndigheten inte återkom om mötestid till bolaget, kan ha lett till att WhatsApp fått uppfattningen att PTS inte såg behov av ytterligare uppgifter i ärendet. Detta särskilt mot bakgrund av att PTS inte efterfrågade de återstående uppgifterna innan myndigheten underrättade bolaget den 30 mars 2023. PTS bedömer därmed att det med hänsyn till de särskilda omständigheterna i detta specifika ärende, är oskäligt att ta ut någon sanktionsavgift med anledning av överträdelsen. Myndigheten beslutar därför att helt avstå från att ta ut en sanktionsavgift från WhatsApp. I och med att samtliga uppgifter om incidenten har lämnats till PTS finns det inte heller skäl att vidta några ytterligare tillsynsåtgärder."
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108